รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ไม่ไช่สิ่งประดิษฐ์