ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ไม่ไช่สิ่งประดิษฐ์

ผลงาน "การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การติดตาม สนับสนุน และการพัฒนาเชิงบวก กับการพัฒนาสมรรถนะ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล"
ของ รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร และอุบุลรัตน์ ธุรีราช พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์
โครงการย่อยที่ 1 ของโครงการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
เรื่อง "การจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


TOP