ข่าวเด่น

อธิการบดี ชี้แจงถึงกรณีการใช้พื้นที่ทำกินใน ม.วลัยลักษณ์

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชี้แจงถึงกรณีพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยถัดจากอาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพที่มีประเด็นเป็นการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแตงโมว่า เป็นความเข้าใจผิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการเตรียมการสำหรับการสร้างโรงพยาบาล โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 250 ไร่ และขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว (http://www.wu.ac.th/th/news/4509)

สำหรับกรณีการปลูกแตงโมในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น เป็นโครงการที่ดำเนินการมาหลายปีแล้วเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมาก่อน ทั้งนี้ในโครงการแรกเริ่มมีการดำเนินการในพื้นที่ Zone 4 (พื้นที่ข้างโบราณสถาน ตุมปัง ตรงข้ามศูนย์กีฬาและสุขภาพ) ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่ต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำบันทึกการขอใช้พื้นที่กับทางผู้จัดการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และจ่ายเงินเป็นค่าไฟฟ้าไร่ละ 50 บาทต่อปี ปัจจุบันมีสมาชิกชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำนวน 25 ราย ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเพาะปลูกพืชระยะสั้น

ทั้งนี้จากปัญหาการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม ซึ่งเป็นประเด็นให้เกิดข้อถกเถียงและทักท้วงจากทางศิษย์เก่า เบื้องต้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และทางผู้บริหารยอมรับถึงจุดอ่อนในการกำกับดูแลที่ไม่ทั่วถึง และกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการควบคุมไม่ให้มีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกแตงโมหรือพืชระยะสั้นอื่น ๆ รวมทั้งพิจารณาลดพื้นที่ในการเพาะปลูกดังกล่าวด้วย ซึ่งทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ห่วงใยถึงประเด็นที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะช่วยกันติดตามในเรื่องนี้

2. ประเด็นด้านพื้นที่ที่ดำเนินการเพาะปลูกในขณะนี้ ด้วยผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ได้มีการลงทุนในการดำเนินการเพาะปลูกไปแล้ว หากมีการสั่งให้หยุดดำเนินการโดยทันทีจะทำให้เกิดภาระด้านต้นทุนหรือหนี้สินเกิดขึ้นกับสมาชิกชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาที่มาใช้พื้นที่อันเป็นปัญหาต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้มีมติร่วมกันว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะอนุโลมให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์ดำเนินการต่อไปได้จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทบทวนการใช้ ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมต่อไปโดยทันที

3. สำหรับแนวทางในทบทวนการใช้ประโยชน์พื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า บุคลากร และผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อกำหนดแนวทางการใช้พื้นที่สำหรับการบรรเทาทุกข์สมาชิกชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ที่มีการปลูกไปแล้ว


TOP