ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำเสนอผลงานการปรับปรุงเว็บไซต์ Nakhonsiawesome.com ให้กับ ททท. นครศรีฯ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ นำเสนอผลการปรับปรุงเว็บไซต์นครศรีดีดี๊ www.nakhonsiawesome.com ให้กับ ททท นครศรีธรรมราช และกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ในวันที่ 20กุมภาพันธ์2557 ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราชเว็บไซต์นครศรีดีดี๊ http://www.nakhonsiawesome.com ดังกล่าวได้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นครศรีดีดี๊ และชมภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแบบ near real-time online ตลอด 24 ชั่วโมง กล้องวิดีโอ 4 กล้อง พร้อมกับข้อมูลสภาพอากาศอัตโนมัติที่แสดงผลแบบ real-time ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


TOP