วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ ศึกษาดูงานด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์