ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ ศึกษาดูงานด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับคณะศึกษาดูงาน หลังจากนั้น นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ นักวิจัย ได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัยโครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัยพื้นที่บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ที่นักวิจัยได้เข้าร่วมดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว แนะนำวิธีการ กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยที่มาจากชุมชนจริง ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณด้วย

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP