ข่าวเด่น

นศ.มวล. กวาด 4 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 6 เปิดเวทีให้นักศึกษาในเครือข่ายฯ นำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ถึง 4 รางวัล จากการประกวดทั้งหมด 5 ประเภท

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และเป็นเวทีแสดงศักยภาพ ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีนักศึกษาจากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 15 สถาบันเข้าร่วม ประมาณ 1,500 คนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน กล่าวในพิธีเปิดงานว่า จากแผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พศ. 2556 –2558 ได้กำหนดภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาค เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ให้ความสำคัญกับการจัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ซึ่งในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 6 แล้ว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ ทำให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่พัฒนางานก้าวหน้าตลอดเวลา โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย

สำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านการประกวดจากเวทีของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ได้แก่ นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับชาติ ประเภทโครงงานดีเด่นระดับชาติประเภท โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ นอกจากนี้นักศึกษาสหกิจศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการได้รับรางวัลรางวัลระดับเครือข่ายอีกหลายรางวัลเช่นกัน

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และก้าวเข้าสู่การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สกอ. เครือข่ายสหกิจศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 9 ภูมิภาค สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับชาติ เช่น สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพันธมิตรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับผลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 6 เป็นดังนี้ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพีรวิชญ์ เควด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTECH) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัลยา มณีฉาย สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศดานันท์ ณรงค์ราช สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัลชมเชย นางสาวศุภัจฉรีย์ หอมหวน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ นายเอกพัน ม่วงอุมิง และนางสาวปรีชญา ถวิลวิสาร สาขาวิชาการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ รางวัลชนะเลิศ คือนางสาวนิตติยา ทองเสนอ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษาบริษัท เดอะกลอรี่ เวริ์ลไวด์ ทราเวล จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรอุมา อังศุวิโรจน์กุล สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่บริษัท พาล์มเมอรี่แอนด์ เค จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนูรีซัน แวหะยี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย นายกฤษฎา อนุอินทร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท พีซี ปิโตรเลี่ยม แอนด์ เทอมินัล จำกัด

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ นายวธัญญู สอนทวี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BioTech) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฎฐิณี คงดำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTECH) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภูวดล เหมชะรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด รางวัลชมเชย นายชัยยุทธ ปิติเกียรติกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ หจก. เอ.เค. เอ็นจิเนียริ่ง

ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอนุวัฒน์ แสงศรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด


ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งมีเพียงรางวัลเดียว คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรัญญู สายสวะ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Universiti Malaysia Peris (UniMAP)

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล และคุณอัจฉรา ปัทมวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อม เงินรางวัล 3000, 2000, 1500 และ 1000 บาท ตามลำดับ ส่วนรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5000, 3000, 2000 และ 1000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประกวดในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 ต่อไปhttp://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=587
ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


TOP