ข่าวการศึกษา

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางอนงค์ นิ่มละมัย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (วิทยาศาสตร์การประมง)เรื่อง การตรวจหาซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลิมอร์พิซึมของยีนในระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารวิชาการ 5

TOP