ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้ประสบผลสำเร็จ”

ด้วยเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่าย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้ประสบผลสำเร็จ” ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความและเข้าร่วมอบรมในวันเวลาข้างต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโปรดส่งบทความวิจัยพร้อมแบบตอบรับกลับมาทางอีเมลล์ kruedee@gmail.com ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557

ตัวอย่างบทความตีพิมพ์ของ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
กำหนดการ
แบบตอบรับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลล์ kruedee@gmail.com

TOP