ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ (สำหรับพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 45/2556 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ (สำหรับพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์) สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 45/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1) นางสาวชุติมาภรณ์ จิตจำ
2) นางสาวเกาวลิน ต่อปัญญาชาญ
3) นางสาวฟารีดา หมัดเหล็ม
4) นางสาวญาตรี สมล่ำ
5) นางสาววชิราภรณ์ กฤษเจริญ
6) นางสาวภาวิณี อินต๊ะแปง
7) นางสาวทวีพร คงแก้ว
8) นางสาวนภาวรรณ ลับบัวงาม
9) ว่าที่ ร.ต.สหัส ไพภักดิ์
10) นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ

2. รายละเอียดการสอบ
2.1 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยการสอบนำเสนอบทความทางวิชาการและซักถามในวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.2 สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ
ดังนี้
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที
(2) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 12.00 น.
ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1 จึงจะมีสิทธิ์สอบตามข้อ 2.2


TOP