ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์และสถิติ