ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 ราย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP