ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ในวาระครบ 125 วัน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเวลา 14.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะพระศพ ที่แท่นหน้าตำหนักเพชร จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ จุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าตู้พระอภิธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว ถวายเครื่องไทยธรรม เจ้าหน้าที่ลาดพระภูษาโยง เสร็จแล้วทอดผ้าไตร และพระสงฆ์สดับปกรณ์

ประธานพิธีกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา คณะกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระศพ เป็นเสร็จพิธี


TOP