ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองเลขาธิการ วช. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ณ ม.วลัยลักษณ์

เครือข่ายวิจัย วช. ภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย วช. ภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการวิจัยที่เข้ารับการนำเสนอติดตามมีจำนวน 19 โครงการ จากเครือข่ายวิจัย วช. ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการที่เข้านำเสนอในครั้งนี้ได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย การขยายผลงานวิจัย นำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ

จากนั้นในช่วงบ่าย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทำไม้ยางพารา นครศรีพาราวูด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการวิจัยที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน ศูนย์ความเป็นเลิศ มวล.-วช. ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมดำเนินโครงการวิจัย จากการเยี่ยมชมได้รับทราบว่าโรงงานผลิตไม้ยางพาราได้ลดการสูญเสียกระบวนการผลิตไม้ยางพาราอันเนื่องมาจากการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP