ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา