ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวอทิตยา รักไทรทอง
002 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
003 นางสาวปริณุต สุจารีย์
004 นางสาวพิชญ์สินี เควด
005 นางสาวนาตยา วัฒนสิทธิ์
006 นายภูมิ คันธิก สรุป
007 นายวิวัชร์ ศศิธร
008 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
009 นางสาวญาณนันท์ รับความสุข
010 นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ
011 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
012 นางภัทราวรรณ บัวพันธ์
013 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
014 นางสาวศิริเพ็ญ อร่ามโชติ
015 นางสาวจริยา มาลาสี
016 นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง
017 นางสาวชิดชนก ช้างนิล
018 นายมะกือรี สาแม็ง
019 ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิริลักษณ์ ศรีเทพ
020 นางสาวดาราภรณ์ คัมภีร์ภัทร
021 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
022 นางสาวเยาวเรศ พืชโรจน์
023 นางสาวปิยะนุช เรืองแก้ว
024 นางสาวสลิพทิพ แซ่ด่าน
025 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
026 นางสาวรติกาล นวลจันทร์คง
027 นายกิตติพงศ์ โชตยาสีหนาท
028 นางสาววันริษา ไชยเทพ
029 นางสาวปวีณ์ดา เกลี้ยงช่วย
030 นายอานนท์ แจ่มจันทร์
031 นางสาวจันจิรา เพชรสุด
032 นางสาวเพ็ญนภา ณรงค์ฤทธิ์
033 นางสาวคณิศร คุ่ยยกสุย
034 นางสาวอมรรัตน์ โฉมทอง
035 นางสาวปาณิสรา อินแก้ว
036 นายกอเดร์ เหมตำ
037 นางสาวภัทราวรรณ สิงหเสวี
038 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
039 นายวีระยุทธ อมตเวทย์
040 นางสาวภรณี นาคประดับ
041 นางสาวศิเรมอร เพ็ชรเฟื่อง
042 นางสาวหนึ่งฤทัย นนทสิทธิ์
043 นางสาวสุธาสินี นาคน้อม
044 นางสาวปัทมา โต๊ะหลี
045 นายกฤชณัท ยี่สุนดนตรี
046 นายศิวาวัฒน์ พีระพัฒน์
047 นางสาวเสาวณี สุขม่อย
048 นางสาวกิตติยา ดุลยกุล
049 นางสาวอาทิตวรรณ ต่วนศิริ
050 นายสรวุฒิ บุญมาศ
051 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
052 นางสาวณัฐยา อังคะรา
053 นางสาววิลันดา ลีลัคนาวีระ
054 นางสาวจริยา เปาะทองคำ
055 นางสาวสายฝน เมปริญญา
056 นายหะลิบ เหล็บเลิศ
057 นางพัชรา มณีโชติ
058 นางนันทิยา พระเกตุ
059 นางสาวภัสสร นิลกรรณ์
060 นางสาวลักษมี เที่ยวแสวง
061 นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษร
100 นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์
101 นางสาวชฎามาศ ช่วยขุน
102 นายศราวุฒิ สืบประดิษฐ์
103 นายอภิวัฒน์ วงศ์อภัย
104 นางสาวอภิรดี ส้มจีน

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2013 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing
2.4 วิชาเฉพาะตำแหน่ง

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. สอบวิชาภาษาไทย
- ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 16.00-17.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

 


TOP