ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci Technol ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 (Vol. 11 No. 5 May 2014) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความ 8 เรื่อง ได้แก่

บทความพิเศษ เรื่อง Hijacked Journals and Predatory Publishers: Is There a Need to Re-Think How to Assess the Quality of Academic Research? โดย Mehrdad JALALIAN บรรณาธิการวารสาร Electronic Physician ประเทศอิหร่าน เนื้อหาบทความเปิดโปงเล่ห์เหลี่ยมร่วมสมัยของวารสารมิจฉาชีพ อธิบายอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อวงการวิชาการ และ ข้อแนะนำไม่ให้นักวิจัยตกเป็นเหยื่อ

บทความปริทรรศน์ เรื่อง A Review of the Role of Sphingosine-1-Phosphate in the Brain: An Important Mediator Implicated in the Central Nervous System โดย ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความที่เหลืออีก 6 เรื่อง เป็นบทความสาขาวัสดุศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, University of Basrah ประเทศอิรัก, University, Tirunelveli ประเทศอินเดีย และ Auchi Polytechnic ประเทศไนจีเรีย

ปัจจุบันวารสารอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติต่างๆ รวมทั้ง SCOPUS และมีการอ้างถึง (citation) โดยบทความใน Google Scholar เพิ่มมากขึ้นปีละเท่าตัว (21 citation ในปี 2011, 44 citation ในปี 2012 และ 111 citation ในปี 2013) สอดคล้องกับความสนใจส่งบทความ (submission) ที่เพิ่มขึ้น จนในปี 2014 นี้มีค่าเฉลี่ยเกิน 40 บทความต่อเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2011-2013 ที่อยู่ที่ 20 บทความต่อเดือน กองบรรณาธิการจึงได้เชิญ ดร. ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นรองบรรณาธิการคนที่ 5 เพื่อรองรับงานที่มากขึ้น

ผู้สนใจสามารถดูสรุป WJST Citation Report ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (ird.wu.ac.th) และดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP