ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ ฯ(สัญญาจ้างปีต่อปี) จำนวน 3 อัตรานั้น บัดนี้ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.น.ส.จิรพันธ์ ระวังวงศ์
2.น.ส.เยาวลักษณ์ ทองมิตร
3.นางนันทิยา พระเกตุ
4.นายสรวุฒิ บุญมาศ
5.นางนันท์นภัส เหมทานนท์
6.นายกอเดร์ เหมตำ
7.น.ส.จันจรา เพชรสุด

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1.น.ส.ซัมซูเรีย อิสสภาพ
2.น.ส.สุฑารัตน์ ฉิมดิษฐ
3.น.ส.ชาลิณี บุญชูช่วย
4.น.ส.รัฐนันท์ เชาวลิต
5.นายไชยยันต์ โต๊ะหมาด

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการและการเงิน ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวภายหลัง เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก


TOP