ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์