ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Mathematics and Computing in Nature ให้แก่นักเรียน ร.ร. สามเสนวิทยาลัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดค่าย Mathematics and Computing in Nature ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 35คน และมึครูเข้าร่วม4 ท่าน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1มีนาคม2557 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ลอร์จ ลำปาง

ค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคณิตศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ และสร้างเสริมทักษะการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า โดยนักเรียนได้ศึกษาคณิตศาสตร์ผ่านรถม้าลำปาง น้ำพุร้อนที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน การทำ STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics) ผ่านการปั้นภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นสินค้าโดดเด่นของจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ศึกษาคณิตศาสตร์ ผ่านรูปหน้าพระพุทธรูป ตามวัดต่างๆ ทั้งวัดไทยล้านนา วัดพม่า และวัดที่มีศิลปะผสมระหว่างพม่าและโคโลเนียล เช่นวัดพระแก้วดอนเต้า วัดศรีชุม วัดป่าฝาง และวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น


TOP