ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวอาภากร รัตนพันธ์
002 นางสาวปริณุต สุจารีย์
003 นายจรูญ พลายด้วง
004 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
005 นางสาวดาราณี เทพพรมมา
006 นางสาวศดานันท์ แคนยุกต์
007 นางสาวสิริพร รอดเกลี้ยง
008 นางนันท์นภัส เหมทานนท์
009 นางสาวสุนันทา เมืองทรัพย์
010 นางสาวเกศิณี มีบุญมาก
011 นางสาวพรฑิตา ใบเต้
012 นางสาวฤดี ไกรวงศ์
013 นายอุธรณ์ แก้วซัง
100 นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน
101 นางสาวสุจินดา ย่องจีน
012 นางสาวอภิรดี ส้มจีน

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2013 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP