ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศล สถานที่ก่อสร้างศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

เนื่องจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชาวนครศรีธรรมราชจะจัดพิธีบำเพ็ญบุญกุศล เป็นพุทธบูชาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการก่อสร้างและการดำรงอยู่ในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บริเวณก่อสร้างศูนย์การแพทย์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์
เวลา ๐๖.๕๙ น. เริ่มพิธีบวงสรวงเทวดา
เวลา ๐๙.๓๐ น. เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศล และร่วมทำบุญยกปิ่นโตถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุได้ในวัน เวลา ดังกล่าว

TOP