ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศล สถานที่ก่อสร้างศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗