ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีรวบข้าวสืบสานประเพณีตามวิถีดั้งเดิมของชาวไทย ตามโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 10