ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์