ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ ฯ(สัญญาจ้างปีต่อปี) และได้ทำการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านนั้น

บัดนี้ทางโครงการ ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้

1.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางนันท์นภัส เหมทานนท์

2.เจ้าหน้าออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายไชยยันต์ โต๊ะหมาด

โดยให้ผู้รายชื่อดังกล่าวเข้ามารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว ทางโครงการฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์


TOP