ข่าวเด่น

มวล.มอบทุนแก่นักศึกษา รวมกว่า 16 ล้านบาทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักศึกษา จำนวน 515 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทุนกว่า 16 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทั่วไปประจำปี 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและผู้ให้การอุปการะทุนให้เกียรติ ร่วมมอบทุนแก่นักศึกษา จำนวน 515 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,704,685.75 บาท

นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงการมอบทุน ว่า พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 มีทั้งสิ้น 105 แหล่งทุน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 515 คน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 313 คน และทุนรายปี 202 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,704,685.75 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขของแต่ละทุน และมีการติดตามผลด้านการเรียน ตลอดจนออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษาตามภูมิลำเนา เพื่อติดตามและหาทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วย

โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบโล่ที่ระลึกและกล่าวขอบคุณผู้ให้การอุปการะทุนที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข ขอให้ทุกคนนำทุนไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์คือ สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ออกไปรับใช้สังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากทุนการศึกษาทั่วไปดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย งบประมาณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โควตาพิเศษ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนโครงการสายใยสัมพันธ์ เป็นสวัสดิการอาหารกลางวันแก่นักศึกษา และตลอดจนทุนการศึกษาทั่วไปซึ่งได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มูลนิธิและผู้จิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด


TOP