ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย EYS ครั้งที่ 6