ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย EYS ครั้งที่ 6

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจาก เนคเทค ร่วมกับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน “โครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 (The Sixth Expanding Your Horizons) ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในลักษณะการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการเลือกศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เยาวชนมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนำไปสู่การผลิตนักวิทยาศาสตร์หญิงในประเทศไทยต่อไป ในงานนี้มีนักเรียนเข้าร่วม 100 คน

TOP