ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แนะนำเว็บไซต์การประชุมและระบบพิจารณาผลงานออนไลน์ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

การนำเสนอผลงานในการประชุม วลัยลักษณ์วิจัย แบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชา และ 3 หัวข้อพิเศษ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 3 สหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์
กลุ่มที่ 4 พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มที่ 5 สารสนเทศศาสตร์
กลุ่มที่ 6 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม
หัวข้อพิเศษ : Active Learning
หัวข้อพิเศษ : International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
หัวข้อพิเศษ : Special Session on Asian Studies

ผู้สนใจเสนอผลงาน สามารถส่งบทคัดย่อโดยใช้ระบบพิจารณาผลงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.easychair.org/conferences/?conf=wuresearch2014 (สำหรับท่านที่ไม่มี account ของ EasyChair ต้อง Register ก่อน จากนั้นสามารถ ส่งผลงาน ติดตาม หรือประเมินผลงาน ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัยได้ทุกปี รวมทั้ง conference อื่นๆทั่วโลกอีกมากมาย)

และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมได้ที่เว็บไซต์ wuresearch.wu.ac.th

หมายเหตุ สำหรับสาขาการจัดการ สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ" วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยส่งผลงานทางเมล์ wms.walailak@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP