ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำหรับพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 45/2556 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำหรับพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวเกวลิน ต่อปัญญาชาญ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับ
1.นางสาวทวีพร คงแก้ว
2.นางสาวฟารีดา หมัดเหล็ม

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP