ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
1.1 รายชื่อ
001 นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง
005 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
007 นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง
008 นางสาวสุภา เพชรกรด
009 นายชัยวัฒน์ พวงคลัง
011 ว่าที่ ร.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ทองรัก
015 นางสาวณัฐวรรณ มีอิ่ม
021 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
100 นางสาวปาริฉัตร สุทัศน์

1.2 สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing

1.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
2.1 รายชื่อ
002 นางวรรณเพ็ญ พุทธคุ้ม
003 นางสาวเพ็ญนภา ณรงค์ฤทธิ์
004 นางสาวสุภารัตน์ รักเถาว์
006 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
010 นางสาวโกสินทร์ พูลสวัสดิ์
012 นางสาวศิริทิพย์ คล้ายโพธิ์
013 นางสาวภ้ทรสุดา เกลี้ยงกลม
014 นางสาวทิพวรรณ ชาญณรงค์
016 นางสาวพานี เกิดทอง
017 นางสาวนิตยา รูปโอ
018 นางสาวจิตนิรัตน์ โปอุ้ม
019 นางสาวทัตพิชา เอกาพันธุ์
020 นางสาววรรณวิภา พัสมุทร

2.2 สอบปฏิบัติทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word,MS Excel และ MS PowerPoint)

2.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP