ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดจำหน่ายร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 บัดนี้คณะกรรมการดำเนินงานกำกับและดูแลร้านค้าร้านอาหารได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 ร้าน
ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก

2. อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน
นางสาววิไลรัตน์ เรืองศรี ผ่านการคัดเลือก

3. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 ร้าน
นายเกวิน เอกมาตฤกุล ผ่านการคัดเลือก
นางอรอุมา เหมทานนท์ สำรองอันดับ 1
นางสาวกีรติกาญจน์ สุทธิช่วย สำรองอันดับ 2

4. กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 ร้าน
นางสาววรรณิศา เสมอภพ ผ่านการคัดเลือก
นางสาววิชุตา วิทิตพันธ์ ผ่านการคัดเลือก
นางสาววิยะดา วิริยะภูรี สำรองอันดับ 1
นางสาวจิตรวี โรจนราธา สำรองอันดับ 2

ขอให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาติดต่อที่ งานอาหารและร้านค้า ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการทำสัญญาและเปิดให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากท่านไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


TOP