ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน NSC 2014 รอบชิงชนะเลิศรศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้เป็นกรรมการตัดสินการ “แข่งขันพัฒนาโปรแกรคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The 16th National Software Contest: NSC 2014)” รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมอันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต

TOP