นักศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ