ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ


 

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานจากรายวิชาโครงงานหรือปัญหาพิเศษ ในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด Challenging Sustainable and Green Agriculture toward AEC ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

การนำเสนอภาคบรรยาย ได้แก่
1.นางสาววิภารัตน์ เรืองชุม หัวข้อเรื่อง เรื่อง ผลของชนิดและสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะทางกายภาพของอาหารปลานิล และนำเสนอภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ และ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ได้แก่
1.นางสาว กุสุมา ดือราแม นำเสนอในหัวข้อเรื่อง การศึกษาการใช้มูลใส้เดือนและน้ำหมักมูลใส้เดือนในการเลี้ยงคีโตเซอรอส โดยมี ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ
2.นางสาวอรนิภา วรประโยชน์ และนางสาวอณิสรา หมัดอารี นำเสนอในหัวข้อเรื่อง ความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนที่สกัดได้จากวัสดุเศษเหลือจากปลาทรายแดงด้วยกระบวนการปรับพีเอช โดยมี ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อโครงงาน

ทั้งนี้ นางสาวกุสุมา ดือราแม ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม และนางสาวอรนิภา วรประโยชน์และนางสาวอณิสรา หมัดอารี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น


TOP