ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศศึกษิต : บัณฑิตวลัยลักษณ์ไม่โกง ปีการศึกษา 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดให้มีงานปัจฉิมนิเทศศึกษิต : บัณฑิตวลัยลักษณ์ไม่โกง ปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 19 มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑5.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

การจัดกิจดรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา การส่งเสริมค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันแสดงออกในบรรยากาศที่ดี เกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบันร่วมกัน

ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงานร่วมงานปัจฉิมนิเทศศึกษิต : บัณฑิตวลัยลักษณ์ไม่โกง ปีการศึกษา 2556 ตามกำหนดการที่แนบมานี้

กำหนดการปัจฉิมนิเทศศึกษิต บัณฑิตวลัยลักษณ์ไม่โกง

TOP