ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศศึกษิต : บัณฑิตวลัยลักษณ์ไม่โกง ปีการศึกษา 2556