มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหญ่รัตนโพธิ์ (วัดใหญ่)