นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานผ่านหน่วยงาน WWOOF