คณะนักวิจัย จาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนคนอยูู่กับป่า บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช