ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะนักวิจัย จาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนคนอยูู่กับป่า บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โครงการการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนคนอยู่กับป่า : ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางไปร่วมงานมัสยิดบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์อบรมอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุ้ลเอี๊ยสาน โดยได้นำทีมงานโซล่าเซลล์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.กิตติ ชวนะ อาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทีมงานจากศูนย์เทพฯ ที่ทดสอบกระวานและชากระวาน ทีมงานผลิตสื่อวีดีทัศน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทีมงานเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนเยี่ยมชมกระวานในสวนสมรม ให้ความรู้และสาธิตแผงโซล่าเซลล์มือถือ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP