ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน ให้แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาลมวล.รุ่น 13

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน พยาบาลวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 13 โดยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ฝากให้ว่าที่บัณฑิตพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเตรียมตัวให้พร้อมในการก้าวสู่อาเซียน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบหมวกพร้อมขีดและเข็มสถาบัน พยาบาลวลัยลักษณ์ ให้แก่นักศึกษาว่าที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 13 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 75 คน และมอบหมวกพยาบาลให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติจำนวน 68 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้ปกครองของว่าที่บัณฑิต กว่า 1,000 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวว่า ในนามของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จและความก้าวหน้าของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 ทุกคน โดยพิธีมอบขีดหมวก/เข็มสถาบันได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นการบอกให้รู้ว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมระดับหนึ่งที่จะออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้ขอให้ว่าที่บัณฑิตยึดเอาหลักคิดของ ศาสตราจารย์จารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ซึ่งเคยได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้มาปาฐกถาพิเศษในงานดังกล่าว ว่า การเป็นพยาบาลที่ดีต้องเริ่มจากการมีอุดมการณ์ ตระหนักในคุณค่าของงานการพยาบาล ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ส่วนเรื่องเงินขอให้มาเป็นอันดับสาม หากมีอุดมการณ์ และมีการตระหนักในงานแล้วเงินจะมาเอง อย่าเอาเรื่องเงินมาก่อนจะทำให้ชีวิตการทำงานไม่มีความสุข

นอกจากนี้ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ยังได้ให้โอวาทกับว่าที่บัณฑิตและนักศึกษาอีกว่า สิ่งที่จะเน้นย้ำคือการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ที่ทุกที่ทุกเวลา ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน เมื่อออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพต้องพร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นเสมอเนื่องจากความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจะติดตัวเราตลอดไป

อย่างไรก็ตาม การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพนี้ทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ไว้ใจได้ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะความสามารถทางด้านการสื่อสารและทักษะภาษาอังกฤษ จะได้สามารถแข่งขันกับพยาบาลจากประเทศอื่นๆที่จะมีการเคลื่อนย้ายมาทำงานในประเทศไทย หรือสามารถเข้าไปทำงานในประเทศอื่นๆได้


นอกจากพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแล้ว ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและการทำงานของนักศึกษาพยาบาล ภายใต้โครงการ ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน พยาบาลวลัยลักษณ์ “ การเปลี่ยนผ่านจากนักศึกษาพยาบาล ก้าวสู่วิชาชีพ ” โดยมี การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ความคาดหวังของสังคมต่อพยาบาลวิชาชีพ การรู้เท่าทัน การปรับตัวสู่อาเซียน การแลกเปลี่ยน หัวข้อ “ผู้นำรุ่นเยาว์ ความก้าวหน้าและมั่นคงในวิชาชีพ” หัวข้อ “บทบาทพยาบาล ความต้องการพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” หัวข้อ “บทบาทพยาบาล ความต้องการพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน”

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP