ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน ให้แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาลมวล.รุ่น 13