ข่าวเด่น

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลดีเด่น จิตอาสาต้นแบบ ระดับประเทศนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เจ้าของโครงการ 3Ls@coastline คว้ารางวัลจิตอาสา ระดับดีเด่น จากการประกวดโครงการจิตอาสาต้นแบบ งานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นางสาวฐาปนี เพชรชิต นางสาวปิยนันท์ ชูทอง นางสาวเบญจวรรณ ไชยศรี นายทิวากร แจ้งเศษ และนายเสฐียรพงษ์ เกียงสุภา เจ้าของโครงการ “Live and Learn to Love Our Coastline (3Ls@coastline): พี่เทคทรัพย์ฯ พาน้องรัก(ษ์)ชายฝั่งฯ โดยมีอาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์และอาจารย์ภูสิต ห่อเพชร เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลจิตอาสาต้นแบบ ระดับดีเด่น ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการประกวดโครงการจิตอาสาต้นแบบ งานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปีที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ 8 องค์กรภาคีร่วมกันจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

นายเสฐียรพงษ์ เกียงสุภา ในฐานะหัวหน้าโครงการ 3Ls@coastline กล่าวว่า โครงการ 3Ls@coastline เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งในในพื้นที่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม และหมู่บ้านท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นค่ายเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเท่าทันทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงการคำนึงถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลให้เกิดประโยชน์และมีความยั่งยืน

โดยสิ่งที่ได้จากการทำโครงการดังกล่าวนั่นคือ ทำให้มีเครือข่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เยาวชนเกิดความหวงแหนและรักทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้น อีกทั้งเยาวชนกลุ่มนี้ยังช่วยเป็นตัวกลางการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ทางชมรมพิทักษ์ทะเลและหลักสูตรเทค-ทรัพย์ฯ ได้มีโอกาสกลับเข้าไปทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและราบรื่น


ผลการตัดสินโครงการประกวดงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2

ประมวลภาพ

 

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


TOP