ข่าวเด่น

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์  จำนวน  ๔๘  คน เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์   เพชรช่วย  รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก  ๒ ประการ คือ ๑ การตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษา จะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยในระดับชั้นคลินิกแม้ยังไม่จบไปเป็นแพทย์ แต่การฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิก  นักศึกษาจะต้องฝึกให้ครบ ทั้ง ๓ องค์ประกอบหลัก คือ การดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกาย  จิตใจ และจิตวิญญาณ  ๒  การตระหนักในภาวะแห่งการดำรงตน  ความมีคุณธรรม  และจริยธรรม   ในวิชาชีพนอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความหมายของเสื้อกาวน์ว่า  มีความหมายใน ๓ นัย คือ  เสื้อกาวน์มีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรก   เช่น  เลือด  น้ำหนอง เสมหะ เป็นต้น  นั่นคือความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแลผู้ป่วย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวนี้  สีขาว สีแห่งความสะอาด นั่นคือการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ใส่สะอาด  ไม่มีอคติ  ลำเอียง ไม่แยกชั้นวรรณะ  เชื้อชาติศาสนา  พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การจัดงานในครั้งนี้  ยังมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถผ่านการเรียนไปสู่ระดับชั้นคลินิก และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  นักศึกษา  คณาจารย์ ได้พบปะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักวิชา  กิจกรรมสำคัญในงานนี้ได้เรียนเชิญแพทย์ดีเด่นระดับชาตินายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง   จังหวัดปัตตานี  แพทย์ดีเด่นในชนบท  ปี ๒๕๕๒ กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร และศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี  ๒๕๕๗   มาบรรยายในหัวข้อ   “การทำงานในชนบท ”    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพในโอกาสต่อไป

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการมาแล้ว ๖ รุ่น มีนักศึกษาแพทย์ที่จบเป็นบัณฑิตแล้วพร้อมจะรับใช้ชุมชน สังคม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นี้ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔๗ คน และขณะนี้ได้รับนักศึกษารุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ ๗ พร้อมเน้นย้ำ ว่าสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งคุณภาพ วิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการสำหรับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันใกล้นี้

ประมวลภาพ


TOP