ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ การคาดการณ์ฝนรศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง “วิจัยสู่การปฎิบัติ (Research to Operation) หัวข้อ การคาดการณ์ฝน” ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 14 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยไปประยุกต์ใช้เชิงปฎิบัติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ

TOP