ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ การคาดการณ์ฝน