ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปรับแก้ไขโครงการวิจัย