ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปรับแก้ไขโครงการวิจัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับแก้ไขโครงการวิจัยให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 9:00-15:00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขโครงการวิจัยให้มีคุณภาพสูงสุด

TOP