ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตร “Yii Framework Workshop” โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรมหลักสูตร Yii Framework Workshop ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2557 ณ Beach Walk Resort อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 – 20 มีนาคม 2557 ไปนั้น มีผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 26 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้นสังกัด
1 อัครัมย์ อาลีมิง มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ภาคภูมิ อิมธิรัตนะโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศุภนันท์ ทองรักษ์ ม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 ศิริพันธ์ เทพมาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 อุทุมพร ศรีโยม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
6 ทวีศักดิ์ บุญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 อนุวัติ แซ่อุ่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9 ฐีติชญา แสงเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10 รัษยา ใหม่โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 วิภาดา เพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
12 วุฒิไกร สมุทรอ่อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13 พงศกร บัวสมุย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14 ศิวพร ถาวรวงศา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15 ภานุพงศ์ สถาพรนุวงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16 วนิดา คำประไพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 พรศิลป์ บัวงาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 ไชยเทพ นนท์โชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 ชารีฟ เด่นสุมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 แวฮาซัน ลีหมะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 ธันย์ชนก เศรษฐรักษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี
22 สุชัญญา แก้วมีศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี
23 กนิษฐา สายจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี
24 มรกต มณีเลิศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
25 ตฤณ วัขรวรพันธ์ วิทยาการจัดการเพชรเกษม
26 วลียา เกษราพงษ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
27 อามีน เจะเลาะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28 สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น แจ้งรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมอบรม โดยตอบกลับมาทางอีเมลล์ “แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตร Yii Framework”

หากท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://wusp.wu.ac.th/?tribe_events=yii-framework-application-workshop-1 และยังเปิดรับสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=996#more-996

TOP