ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตร “Yii Framework Workshop” โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้