ข่าวการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้า 2 รางวัลจากการร่วมประกวดโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(SCT)ได้จัดกิจกรรม “นครศรีดี๊ดี บัณฑิตนครศรีไม่โกง” ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” ขึ้น ณ โรงแรงแกรนด์เซาร์เธิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ เรื่อง บทบาทของผู้นำนักศึกษากับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่ผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้มีการประกวดนิทรรศการ และประกวดการนำเสนอผลการดำเนินโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงในระดับสถาบัน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมประกวดทั้งสองรายการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการบัณฑิตไทยไม่โกง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง โดยผู้นำนักศึกษาที่ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ นางสาวสุริยาพร จันดำ นางสาวศุภสุตา จิตวิสุทธิ์ นางสาวจุฑามาศ จันทวิลัย นางสาวเกศสุดา อินทยาวงศ์ นางสาวฮารีซา มีนทกานต์ นางสาวสุภัสสร โต๊ะแจ๊ะ และนางสาวนิสารัตน์ สุขทวี นักศึกษาที่ประกวดการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ได้แก่ นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ และนายจตุพร พลการ

การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” นั้น เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอรัปชั่น และการเดินหน้ากิจกรรมรณรงค์ได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว

ประมวลภาพ

TOP