บุคลากร 5 ท่าน จากห้าหน่วยงาน เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติฯด้านการวิจัย ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย