ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

"WMS พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนแบบ WBL ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ"


สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Implementation of Value Innovation in Tourism & Hospitality Human Capital Development ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ เมื่อ 20 มีนาคม 2557 และ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้บรรยายหัวข้อ “Value Innovation in Tourism & Hospitality Human Capital Development: A Community Engagement Strategy” โดยกล่าวว่า ประสบการณ์และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การทำงานเป็นฐาน หรือ Work-Based Learning (WBL) ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ที่ผ่านมา เกิดจากความตั้งใจ พยายาม มุ่งมั่น และผลักดันร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษา และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ประกอบการทั้งโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่

จากผลสำเร็จดังกล่าว สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ทุกสาขาวิชาจะต้องจัดการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ WBL หรือ สหกิจศึกษาเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น และจะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งตอบสนองปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้าน Community Engagement ให้เกิดผลสำเร็จในเชิงรูปธรรมอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งความร่วมมือด้านอื่นๆ เช่น วิจัย และบริการวิชาการ ต่อไป

Prof. Dr. Wong Kong-Yew อธิการบดี Malaysian Hospitality College ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้าง Value Innovation in Tourism & Hospitality Human Capital Development :Concept & Implications in Malaysian Context ว่าสถานการณ์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกัน คือ ขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของทั้งสองประเทศสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

จากประสบการณ์ด้านการวิจัยและผลักดันแผนการพัฒนาให้แก่รัฐบาลมาเลเซีย และให้คำปรึกษาแก่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และจีน Prof. Dr. Wong Kong-Yew มองว่า รูปแบบการเรียนแบบ WBL และการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษภายใต้รูปแบบ Learning English as First Language (LEFL) จะเป็นกุญแจที่สำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในสายงานที่ทำงาน โดยใช้หลักจิตวิทยา สภาพแวดล้อม และ กำหนดเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์ที่กำหนดให้

ในส่วนของการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมและบริษัททัวร์ ได้ให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมว่า การคัดเลือกและการสัมภาษณ์บัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปรากฏว่าผู้สมัครส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ทันที รวมทั้งขาดความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันนักศึกษาส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาจบแล้วปรากฏว่า ไม่ประสงค์ที่จะทำงานในภาคธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป เพราะลักษณะงานที่ทำ สังคม สภาพแวดล้อม และทัศนคติก่อนที่จะเข้ามาทำงานคลาดเคลื่อนจากความเข้าใจและการยอมรับได้ของนักศึกษาเหล่านั้น

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนผลการสำรวจโครงสร้างและรายวิชาใน 94 หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดทำโดยอาจารย์สุนทร บุญแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ โดยสรุปว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ความสำคัญกับกลุ่มวิชาทางด้านสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างประสบการณ์ทำงานให้นักศึกษาน้อยมาก โดยเปรียบเทียบหน่วยกิตหรือหน่วยวิชาเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 5 ของโครงสร้างหลักสูตร นอกจากนี้สถาบันที่เปิดสอนและให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษเนื่องจากมองว่าหลักสูตรมุ่งเน้นสร้างผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิชาทางด้านบริหารจัดการมากกว่า

อาจารย์สุนทร ยังกล่าวเสริมอีกว่า โครงการ WBL ที่เกาะสมุยมีผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 10 ประสงค์ที่จะเปลี่ยนกลุ่มวิชาชีพเลือก เช่น จากเดิมเลือกเรียนธุรกิจที่พัก รีสอร์ทและสปา มาเป็นธุรกิจครัวและภัตตาคาร หรือ จากธุรกิจครัวและภัตตาคาร เป็นธุรกิจการจัดนำเที่ยวและการเดินทาง เป็นต้น เนื่องจากได้ค้นพบด้วยตนเองระหว่างที่ทำงานอยู่ ได้สัมผัสงานที่ทำ บรรยากาศ เพื่อนร่วมงาน สังคม และสภาพแวดล้อมที่สามารถตอบโจทย์ความเป็นตัวตนและเป้าหมายอาชีพของนักศึกษาได้ชัดเจนขึ้น

อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร ประธานคณะทำงานด้านสหกิจศึกษาและ WBL สำนักวิชาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการ WBL ที่เกาะสมุย ได้กล่าวสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นักศึกษาได้รับทราบความต้องการของตนเองในการประกอบอาชีพก่อนที่จะจบการศึกษาออกไป เพราะหากปล่อยให้นักศึกษาค้นพบตัวเองหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากร รวมทั้งความทุ่มเท ทุนทรัพย์ และกำลังใจของผู้เรียน ซึ่งควรจะเป็นกำลังหลักให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีกระบวนการ เช่น WBL ในช่วงปีแรกของการเรียนการสอน ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาค้นหาอาชีพและเป้าหมายของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และลดการสูญเสียดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ศักดิ์ชัย ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ผลจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WBL ยังเอื้อให้คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการให้บริการและแนวโน้นทางด้านวิชาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้อีกด้วย เนื่องจากได้มีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานที่จริง และข้อมูลล่าสุดจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาจัดการเรียนการสอน ได้มีนักศึกษาส่วนหนึ่งมาทดแทนพนักงาน และได้สร้างอนาคตทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนต่อไปร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Implementation of Value Innovation in Tourism & Hospitality Human Capital Development” ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ Work-Based Learning (WBL) ในระดับประเทศต่อไป
ทั้งนี้ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มีความยินดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนทางด้าน WBL ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก เมื่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของอาเซียน โดยมีผลให้ไม่สามารถส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและฝึกงานที่โรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและฝั่งทะเลอันดามันได้อย่างที่เคยปฏิบัติมา ดังนั้น ผู้บริหารของโรงแรมระดับ 5 ดาวจำนวน 15 แห่ง จึงได้รวมตัวกัน และเสนอให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนอกสถานที่ขึ้นภายใต้รูปแบบ WBL ดังที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการไว้ที่เกาะสมุยที่ผ่านมา

อนึ่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาค อาจารย์ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาค ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั่วประเทศ รวมทั้งผู้บริหารโรงแรมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยตาปี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน) สำนักวิชาการจัดการ (สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตัวแทนภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ประกอบด้วย โรงแรม Dusit Thani Bangkok, Mandarin by Center Point, Siam@Siam Design Hotels & Resorts, The Romantic Resort Khaoyai, Le Meridien Phuket Beach Resort, Dusit Laguna Phuket, Movenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket และ Holiday Inn Phuket Beach Resort & Spa

 

ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ที่

http://management.wu.ac.th/
http://wms.wu.ac.th/ 

 

ประมวลภาพ


TOP