ขยายเวลา การส่งร่างบทความเข้าร่วมกิจกรรม “การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ ให้ประสบผลสำเร็จ”