ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลา การส่งร่างบทความเข้าร่วมกิจกรรม “การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ ให้ประสบผลสำเร็จ”

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่าย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ขยายเวลาการส่งร่างบทความ เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้ประสบผลสำเร็จ” โดย คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สามารถส่งบทความวิจัยพร้อมแบบตอบรับกลับมาทางอีเมลล์ kruedee@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้ประสบผลสำเร็จ” กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยมี กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : ird.wu.ac.th

TOP