ข่าวเด่น

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายก อบจ.คนใหม่ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และคุณสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.เมืองคอนคนใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องรับรอง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP