รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินีกที่ดี