ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินีกที่ดี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลีนิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อ http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20140326-093452-dq3uF.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP