ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒5๕7 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
004 นางสาวพิชญ์สินี เควด
008 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
009 นางสาวญาณนันท์ รับความสุข
011 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
013 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
014 นางสาวศิริเพ็ญ อร่ามโชติ
015 นางสาวจริยา มาลาสี
016 นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง
020 นางสาวดาราภรณ์ คัมภีร์ภัทร
021 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
025 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
027 นายกิตติพงศ์ โชตยาสีหนาท
030 นายอานนท์ แจ่มจันทร์
031 นางสาวจันจิรา เพชรสุด
037 นางสาวภัทราวรรณ สิงหเสวี
039 นายวีระยุทธ อมตเวทย์
040 นางสาวภรณี นาคประดับ
042 นางสาวหนึ่งฤทัย นนทสิทธิ์
050 นายสรวุฒิ บุญมาศ
051 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
053 นางสาววิลันดา ลีลัคนาวีระ
056 นายหะลิบ เหล็บเลิศ
061 นางสาวจุฬาลักษณ์ อักษร
100 นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์
103 นายอภิวัฒน์ วงศ์อภัย

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP