ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการการศึกษา