ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผลผลิตทางวิชาการของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
1) นางสาว รุลัดดา มังคะลู โทรศัพท์ 093 7125 282
2) นายปรมินทร์ ตานี โทรศัพท์ 086 9530 532


TOP