สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช