ข่าวทั่วไป

ขอเชิญพบกับ จุลสาร SAP-WU ฉบับปฐมฤกษ์

ด้วยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำจุลสาร SAP-WU ฉบับปฐมฤกษ์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบรนด์ SAP-WU ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางอีกทั้ง เพื่อเป็นการบอกเล่าข่าวสารทั้งทางด้านวิชาการ การบริการสู่ชุมชนของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/file/master-ihh-20140328-145105-jUDOT.pdf

TOP