หลักสูตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                          ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

                          ชื่อย่อ :  B.Eng. (Electrical Engineering)

 

ลักษณะการเรียน

            กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  1. เตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการเป็นนักศึกษาที่มีนิสัยใฝ่รู้ โดยจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  2. สร้างทักษะความเป็นวิศวกรไฟฟ้าด้วยการเรียนการสอนในหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานที่บูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
  3. พัฒนาทักษะความเป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพด้วยการเรียนการสอนในหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะด้าน คือ ทางด้านงานไฟฟ้าวัดคุมและทางดด้านไฟฟ้าสื่อสาร ที่บูรณาการกับสหกิจศึกษา

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

            ด้วยหลักสูตรได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งสองแขนงงาน (งานไฟฟ้ากำลังและงานไฟฟ้าสื่อสาร) นักศึกษาจึงสามารถเลือกเรียนเพื่อการประกอบอาชีพงานไฟฟ้ากำลังหรืออาชีพงานไฟฟ้าสื่อสารได้ แนวทางการประกอบอาชีพงานไฟฟ้ากำลัง คือ การเป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทด้านพลังงานไฟฟ้า การเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรรมระบบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวทางการประกอบอาชีพงานไฟฟ้าสื่อสาร คือ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารในหน่วยงานภาครัฐละเอกชน การสื่อสารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองงานสื่อสาร) บริษัทบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS DTAC Truemove TT&T) และงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

Link : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


TOP