สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง