หลักสูตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

                หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                Doctor  of  Medicine  Program

 

ชื่อปริญญา

            ภาษาไทย           ชื่อเต็ม :แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ   : พ.บ.

            ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม  :Doctor  of  Medicine ชื่อย่อ    :M.D.

                    

ลักษณะการเรียน

      ระบบการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี   โดยใน 3  ปี

แรก  จะเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอ  ท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส่วน  3 ปีหลัง  จะเรียนที่โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์   คือ  โรงพยาบาลตรัง   และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   และยังมีการดูงานและฝึกงานที่โรงพยาบาลสมทบ ได้แก่  โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลทุ่งสง  และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

 

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1)  ต้องศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 5 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต       ตรัง  กระบี่  และพังงา  และเกิด (พิจารณาจากสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการ        เกิดจาก  นายทะเบียนท้องถิ่น) หรือ มีชื่อ    อยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดดังกล่าว  ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่สมัครสอบคัดเลือก  ทั้งนี้  ในการใช้สิทธิ์เลือก  สมัครในโควตาจังหวัดใดใน 5  จังหวัดดังกล่าว  ให้ยึดถือภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือตามสถานที่เกิดตามสูติบัตร  โดยให้โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 18  คน  ภูเก็ต จำนวน 8  คน ตรัง จำนวน 14 คน  พังงา  จำนวน  4  คน  และจังหวัดกระบี่  จำนวน  4  คน

            2)  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ  มหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2558  ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยัน  สิทธิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

           

การประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

            ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้วจะต้องสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาและขอสอบเป็นผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555     ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตแพทย์  มีความรู้ความสามารถและเจตคติ  ในการดูแลรักษา  และส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี   เพื่อให้สอดคล้องกับ      สถานการณ์ปัจจุบัน  และแนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนี้  เป็นข้อกำหนดในการประเมินความรู้       ความสามารถสำหรับการขอขึ้นทะเบียน  และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา    สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ตระหนักถึง   ความสำคัญนี้  จึงได้กำหนดความรู้ความสามารถทางวิชาชีพไว้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา   

             บัณฑิตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาจาก มวล  สามารถจะศึกษาต่อเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในระหว่างและภายหลังการทำงานใช้ทุนในพื้นที่แล้ว  หรือสามารถที่จะศึกษาต่อใน  

ระดับบัณฑิตศึกษาได้   นอกจากนี้ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพโดยเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ หรือเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน  หรือใน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนต่างๆซึ่งต้องการแพทย์จำนวนมาก

      หลักสูตรแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  ผ่านการรับรองจากแพทยสภามาแล้ว  เมื่อวันที่  10       พฤษภาคม พ.ศ. 2555      นอกจากนั้น  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังยินดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง  ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   หลักสูตรแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เป็นหนึ่งในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข   ทั้งนี้เพื่อแก้ไขการขาดแคลนและการ   กระจายแพทย์ให้เหมาะสม  และยังสนองความต้องการของท้องถิ่นอีกด้วย

Link : สำนักวิชาแพทยศาสตร์


TOP