หลักสูตร

สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ

ภาษาอังกฤษ:     Master of Management Program in Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย:           การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ) กจ.ม. (การจัดการ)

ภาษาอังกฤษ:       Master of Management (Management) M.M. (Management)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)

                        ไม่มี

4. จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

            ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยวิชา

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ

            ก. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

            ข. เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time study)

5.2  ภาษาที่ใช้

            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3  การรับเข้าศึกษา

            เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

            ไม่มี

5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

            ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตร

            หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ปรับปรุงจากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2549) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

                คณะกรรมการประจำสำนักวิชาการจัดการ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 15/2554   เมื่อวันที่     14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

            คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2554      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

            สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่11/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

            สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่…………………….. เมื่อวันที่ ..................................

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

            หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีพ.ศ. 2558 (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี)

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

มหาบัณฑิตการจัดการสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว ในองค์การภาครัฐสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวางแผน เจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร ส่วนองค์การภาคเอกชนซึ่งได้แก่ บริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ นักการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้บริหารขององค์การ นอกจากนี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประกอบธุรกิจของตนเองตามความถนัดของแต่ละบุคคล

Link : สำนักวิชาการจัดการ


TOP